Deklaracja o dostępności strony internetowej

DEKLARACJA O DOSTĘPNOŚCI :

 

Przedszkole nr 43 Jantarek zobowiązuje się zapewnić strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych ze względu na niezgodności lub wyłączenia podane poniżej:

 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz informacji dźwiękowej dla osób niewidzących;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi;
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

 

 1. Informacje dodatkowe- strona posiada;
 • podświetlane linki
 • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 1. Data sporządzenia Deklaracji dostępności i metoda dostępności cyfrowej:

 

Oświadczenie sporządzono 23.03.2021 r.

 

 1. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika placówki.

 

 1. Kontakt i informacje zwrotne:

 

Anna Kotowicz –  a.kotowicz@jantarek43.pl lub przedszkle@p43.edu.gdynia.pl

Tel. 586253285

Na powyższe kontakty można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można, także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Przedszkola nr 43 Jantarek w Gdyni prowadzą 4 wejścia ( 2 do szatni , 2 do kancelarii i kuchni). 3 wejścia posiadają po dwa stopnie , bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Jedno wejście nie posiada stopni. 2 wejścia mają pojedyncze drzwi, 2 posiadają wiatrołap. Każde wejścia są zabezpieczone domofonem.