Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji pracy

Gdynia 2021.03.26

Zarządzenie nr 6 Dyrektora
Przedszkola nr 43 Jantarek w Gdyni,
z dnia 26.03.2021 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia
zajęć w przedszkolu w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021r.
Podstawa prawna :
Rozporządzenea MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Statutu Przedszkola nr 43,

zarządza się, co następuje:
§1
Funkcjonowanie przedszkola

1. W związku z zaostrzeniem zasad związanych z pandemią Covid-19 zarządzam częściowe ograniczenie funkcjonowania Przedszkola nr 43 Jantarek, na okres od 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku.
2. Przedszkole funkcjonuje w godzinach 6.00 do 16.30.
3. Jednocześnie zarządzam organizację zajęć stacjonarnych w placówce dzieciom rodziców, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach oświaty, o których mowa w art..2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
4. Zawieszone zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poprzez grupową pocztę internetową i platformę zoom.
5. Zarządzam organizację stacjonarnych zajęć dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczych zgodnie z miesięcznymi planami pracy oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości wychowanków.
6. W okresie czasowego ograniczenia działalności przedszkola obowiązuje jedna szatnia, tj. szatnia główna.
7. Przedszkole pracuje nadal w zaostrzonych warunkach sanitarnych.

§2
Zasady przyjmowania wniosków

1. Dyrektor przedszkola organizuje zajęcia na „wniosek”rodziców wymienionych w § 1.pkt.2, o uczestnictwo dziecka/dzieci w zajęciach stacjonarnych.
2. Wniosek dostępny jest na stronie www.jantarek43.pl . Rodzic oświadcza prawdziwość informacji własnoręcznym podpisem.
3. Rodzic przesyła wniosek na pocztę przedszkola lub dostarcza go osobiście do kancelarii przedszkola.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 26.03.2020 r.

Dyrektor M.Aleksiak