Klauzula informacyjna przedszkola nr 43 w Gdyni

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 43 w Gdyni

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 43 „Jantarek” w Gdyni
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Grzegorz Sarniak, edu.iod@gdynia.pl
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W przypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych stosownie do wymagań wynikających
z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Administrator nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce,
o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym oraz podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (dostawcy rozwiązań i asysty technicznych IT, operator pocztowy).

W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

 1. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 3. Czas przetwarzania danych osobowych obejmować będzie okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt 25 lat licząc od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego
 4. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie administratora (art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO (art. 77 RODO).
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie minimum danych adresowych (e-mail lub adres do korespondencji) może uniemożliwić skuteczne zrealizowanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM DOCHODZENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 43 W GDYNI

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
Dane te obejmują m.in.:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;

Oznacza to, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej  może wydawać zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań.

Działania podjęte przez szkoły na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU WIZYJNEGO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 43 „Jantarek” w Gdyni,
  adres do korespondencji: ul. Inż. J. Śmidowicza 59 81-127 Gdynia, e-mail przedszkole@p43.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia Placówki.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły (placówki) – zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także dostawcy usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów monitoringu wizyjnego.
 6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 8. Monitoring obejmuje powierzchnię taką jak:  obszar terenu zewnętrznego – parking oraz plac zabaw  
 9. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie do trzech miesięcy od dnia nagrania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo:
 • prawo dostępu do swoich danych w siedzibie ADO,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z  późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 43 „Jantarek”
  w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Inż. J. Śmidowicza 59 81-127 Gdynia,
  e-mail: przedszkole@p43edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim
  – dedykowanym systemie zdalnego nauczania.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe wykonując zadania realizowane w interesie publicznym  (art. 6 ust. 1 lit e RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), do których należy świadczenie usług edukacyjnych
  i opiekuńczo – wychowawczych  w związku z art. 35 i 44a ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje narzędzia informatyczne m.in. takie jak:  platforma edukacyjna, narzędzia do e-learningu, pocztę elektroniczną
  i komunikatory internetowe – np. Google Classroom
 6. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania mogą być dostawcy usług internetowych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Portale telekomunikacyjne obsługują globalną infrastrukturę
  i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
  jak i poza nim.
 7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej  formy edukacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1  z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019,  poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 43 „Jantarek”
  ul. Śmidowicza 59 , 81-127  Gdynia, e-mail: przedszkole@p43edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z art. 149 i 150  ustawy z dnia 14 grudnia
  2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione
  są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 5. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Przedszkola Nr 43 „Jantarek” w Gdyni
 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
  są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  1. Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE PRZEDSZKOLE NR 43 W GDYNI

 

Przedszkole nr 43 przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy stronę Placówki. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Przedszkola. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Przedszkola jest dostępna w zakładce RODO

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Przedszkola nr 43 Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Przedszkola nr 43

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Przedszkola

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Przedszkola nr 43 nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią tylko dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej,
z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie ze strony Placówki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

W ramach strony internetowej placówki stosowane są  przede wszystkim pliki cookies typu „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Odnośniki do innych stron

Serwis Przedszkola nr 43 zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Przedszkola nr 43

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Prawa autorskie

Wszelkie treści Serwisu są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że Dyrektor Przedszkola nr 43 wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania i dla  dozwolonego przepisami prawa autorskiego dozwolonego użytku osobistego.

Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Przedszkola nr 43 .

 

WYCOFANIE ZGODY