EDUKACJA GLOBALNA

EDUKACJA GLOBALNA W PRZEDSZKOLU

Otwartość, ciekawość i aktywność dzieci 3-6 letnich przyczyniły się do wyjaśnienia najmłodszym jak funkcjonuje współczesny świat, jakie są w nim zależności. Od 2017 roku rozpoczęłyśmy wzbogacanie wiedzy ogólnej dzieci oraz kształtowanie postaw treści z edukacji globalnej, wykraczającej poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu oraz warsztatach poszerzających ich wiedzę, gromadzili materiały edukacyjne oraz różnorodne akcesoria, które ułatwią przybliżenie tematu.

Tematy z edukacji globalnej wplecione są w miesięczne plany pracy. Zagadnienia i forma przedstawienia dostosowana jest do wieku i możliwości dzieci. Poprzez zabawę, gry edukacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, bajki mówiliśmy o prawach dziecka,  zrównoważonym handlu, rodzinie w różnych kulturach, itp.
Naszym celem jest pobudzanie najmłodszych do myślenia oraz wskazanie im drogi do współdziałania , zrozumienia tego co jest dalsze, zaczynając od tego co jest najbliższe, np.
o czekoladzie mówiliśmy na bazie książeczki „Tosia poznaje czekoladę”.

W czerwcu 2018 roku zakończyliśmy realizację tematyki „Edukacja globalna” festynem sportowym oraz wystawą plastyczną „Różnorodność świata”,zorganizowaną z udziałem Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami”.  Z uwagi na znaczenie zrozumienia problemów różnorodności świata dla rozwoju dzieci, nauczyciele nadal będą włączać niektóre zagadnienia do planów pracy.