RADA RODZICÓW

Na zebraniach ogólnych rodzice utrzymali składki z roku 2018/19, na działalność Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców, Uchwałą nr 4 przyjęło promocję wpłat składek.

W roku szkolnym 2019/2020 do Prezydium Rady Rodziców wybrano:

 • PRZEWODNICZĄCY – Labuda Maja
 • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – Draus Anna
 • PROTOKOLANT – Denc Katarzyna
 • KOMISJA REWIZYJNA – Nowakowska Justyna, Radziszewska Bogusława
 • KSIĘGOWA – Górnowicz Sylwia
 • SKARBNIK – Goździak Stefania

Skarbnik Rady Rodziców, Pani Stefania Gożdziak ( Grupy 1) zbiera składki 3 razy w miesiącu.

Terminy pobierania składek będą ogłaszane comiesięcznie na tablicach grupowych.

 

Rada Rodziców jest to demokratycznie wybraną  grupą przedstawicieli rodziców z naszego przedszkola, która reprezentuje ich na zewnątrz. Ma prawo do: suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej przedszkola i wydawania ich zgodnie z własną wolą, występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych: z jakością nauczania, z wychowywaniem dzieci, z finansami placówki a także z bezpieczeństwem.

Obowiązki R R:

 • gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny,
 • dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do rady rodziców, co wynika z ustawy,
 • stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów placówki,
 • działania w sposób przejrzysty – ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach,
 • współtworzenie koncepcji pracy przedszkola;

Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który jest swoistą „konstytucją” organu przedstawicielskiego rodziców.

 

Dodatkowe zadania. Rada Rodziców opiniuje:

 • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
 • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora,
 • opiniuje przedszkolny zestaw  programów nauczania, jednak ostateczna decyzja należy do rady pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę.

Serdecznie zapraszamy do wspólnych działań.