RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest to demokratycznie wybraną  grupą przedstawicieli rodziców z naszego przedszkola, która reprezentuje ich na zewnątrz. Ma prawo do: suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej przedszkola i wydawania ich zgodnie z własną wolą, występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych: z jakością nauczania, z wychowywaniem dzieci, z finansami placówki a także z bezpieczeństwem.

Obowiązki R R:

  • gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny,
  • dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do rady rodziców, co wynika z ustawy,
  • stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów placówki,
  • działania w sposób przejrzysty – ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach,
  • współtworzenie koncepcji pracy przedszkola;

Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który jest swoistą „konstytucją” organu przedstawicielskiego rodziców.

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców zostanie wybrana na zebraniach grupowych.

Dodatkowe zadania. Rada Rodziców opiniuje:

  • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
  • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora,
  • opiniuje szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, jednak ostateczna decyzja należy do rady pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę.

Serdecznie zapraszamy do wspólnych działań.