REKRUTACJA

Drodzy Rodzice!

Jak co roku rozpoczynamy rekrutacje do przedszkola, w tym roku rozpocznie się ona od 8 marca .

Prosimy zapoznać się z obowiązującymi terminami oraz kryteriami.

W razie pytań proszę dzwonić na numer 725269761.

Zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do galerii , tam znajdziecie Państwo relacje z naszych działań.

Do zapoznania:

HARMONOGRAM REKRUTACJI  artykuł przedszkola i oddziały przedszk.29.01 bez pdf

KRYTERIA REKRUTACJI kryteria ustawowe + dokumenty potwierdzające styczeń 21

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA 

oświadczenie – nr 1 (dot. wielodzietności rodziny kandydata)

oświadczenie – nr 2 (dot. samotnego wychowywania kandydata w rodzinie)

oświadczenie – nr 3 (dot. prowadzenia aktywnej działalności gospodarczej)

oświadczenie – nr 4 (dot. rodzeństwa w tej samej placówce)

 oświadczenie – nr 6 (dot. położenia przedszkola lub oddziału przedszkolnego)

Potwierdzenie woli – oddz.przedszkolny

Potwierdzenie woli – przedszkole

rekrutacja JW_ opis na 5 marca 2021

Wniosek_2021_rekrutacja_podstawowa

Klauzula informacyjna

POTWIERDZENIE ODDANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

 BĘDZIE PRZESYŁANE SKANEM NA ADRES E-MAIL

 PODANY PRZEZ RODZICÓW
PO SPRAWDZENIU DOKUMENTACJI ORAZ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
  z późzm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 43 „Jantarek” w Gdyni 81-127 ul. Śmidowicza 59
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Luiza Bukowska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@gdynia.pl korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
 3. Celem zbierania danych jest
 4. a) rekrutacja dzieci do przedszkola
 5. b) wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka, art. 6 ust. 1 lit. c); art. 9 ust. 2 lit. a).
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
 7. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola
  i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankom przedszkola,
 8. podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 9. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
 10. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 11. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
 14. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 15. W przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 16. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:
 17. sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
 18. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
 19. ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 20. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 21. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 22. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
 23. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00 – 193 Warszawa ul. Stawki 2.