RODO

PRZEPISY RODO

INFORMACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w skrócie RODO.

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych, równocześnie urealnienie ochrony prywatności we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami w jakim celu, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe Państwa, Państwa dzieci i osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci , a po zapoznaniu prosimy o:

 • potwierdzenie otrzymanej informacji poprzez złożenie podpisu na liście znajdującej się u nauczycielek grupy.

Jeśli w związku z zmianami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych macie Państwo wątpliwości lub pytania proszę o zgłaszanie się w godzinach przyjmowania rodziców i interesantów:

 • poniedziałki 10.00-13.00

 • środy 15.30-16.00 lub pod numerem telefonu 58-6253285 wew. 24

 • na e-mail dyrektor@jantarek43.pl

Małgorzata Aleksiak

dyrektor P.Nr 43 Jantarek

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Podstawa prawna:

===============

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2017, poz. 2198).

 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 949).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 591).

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 43 „Jantarek” z siedzibą w Gdyni przy ul. inż.J.Śmidowicza59, tel. 58-625-32-85 e-mail: przedszkole_sp43@wp.pl 2.Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka.

 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:

  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,

  2. podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

  3. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku szkolnego,

  4. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.

 3. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych o:
  1. sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
  3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 1. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

 2. Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne do zawarcia umowy z Przedszkolem oraz wykonywania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka. Wstrzymanie się od podania danych osobowych Państwa lub dziecka uniemożliwi przyjęcie dziecka do Przedszkola.

 3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.

 4. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane kontaktowe Przedszkola

 • Przedszkole nr 43 „Jantarek” ul. inż.J.Śmidowicza 59 81-127 Gdynia, tel. 58-625-3285
 • Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu nr 43 „Jantarek”

mgr Małgorzata Aleksiak

 • Inspektor Ochrony Danych w Przedszkolu nr 43 „Jantarek”

mgr Anna Kotowicz inspektorochronydanych@jantarek43.pl