O NAS

Zarządzenie 8/ 2020

Dyrektora  Przedszkola nr 43

z dnia 05.05.2020r

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 43 w Gdyni
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 43  w Gdyni  w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 11 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola nr  43 w Gdyni  są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 43 w Gdyni

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Małgorzata Aleksiak

        Dyrektor

Wszelkie zapytania proszę kierować do dyrektora  :

tylko pod numer- 576826650 (na czas epidemii telefon stacjonarny jest niedostępny)

lub

e-mail  przedszkole@p43.edu.gdynia.pl .

O zmianach  będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez stronę internetową.

Informacji o rekrutacji proszę szukać w zakładce:  Rekrutacja

Zostań w domu!!!

Życzę spokoju i dużo zdrowia M. Aleksiak – dyrektor

 

Przedszkole nr 43 Jantarek to placówka przyjmująca dzieci w wieku od 3 do 6 lat do  sześciu oddziałów.
Placówka posiada bardzo dobre warunki edukacyjne: duże sale zabaw z przylegającymi jadalniami i łazienkami, pokój logopedyczno-terapeutyczny, bibliotekę, garderobę, 2 szatnie, nowoczesny plac zabaw, kuchnię z nowym zapleczem (przygotowującą wyśmienite, świeże posiłki) oraz pomieszczenia biurowe.

Troskliwą opiekę nad wychowankami sprawują wysoko wykwalifikowani nauczyciele (specjalizacje: wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, logopedia, język angielski, zarządzanie oświatą, edukator wychowania przedszkolnego, geografia, biologia, historia, chemia).

Dbamy o rozwój najmłodszych stosując indywidualizację i wykorzystując metody oparte na aktywności.
W codziennych zajęciach rozwijamy różne umiejętności dzieci: muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne , matematyczne, ruchowe, przyrodnicze, przygotowujące do nauki czytania i pisani, i inne.

Nasi wychowankowie uczestniczą w licznych konkursach i przeglądach prezentując z sukcesem swoje umiejętności. Absolwent przedszkola jest dobrze przygotowany do szkoły. Nasze sukcesy wplecione są w historię przedszkola.

Czekamy na Państwa pociechy w Jantarku. Zapraszamy

Czytaj historię Jantarka